Veřejné zakázky a chráněné dílny

Pozor, novela zákona o veřejných zakázkách zvýhodňuje chráněný trh práce

Veřejné zakázky a chráněné dílny

Zdánlivě se může zdát, že veřejné zakázky a chráněné dílny spolu vůbec nesouvisí. Opak je však pravdou. O zvýhodnění chráněného trhu práce při soutěži o veřejné zakázky jsme psali už v dřívějších blogových příspěvcích. S účinností od 1. ledna 2021 se však situace ještě zlepšila. O shrnutí aktuální situace jsme poprosili přímo Mgr. Moniku Dobrovodskou (expertku pro odpovědné veřejné zadávání). S jejím svolením uvádíme text níže.

Stav do ledna 2021

V České republice bylo již před 1. lednem 2021 možné v rámci veřejných zakázek podpořit sociální aspekty. Ať už se jednalo o podmínky účasti v zadávacím řízení či kritéria hodnocení, případně nepřímými nástroji jako je například rozdělení veřejné zakázky na části. Vedle toho je možné využít i výhradu ve smyslu § 38 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatel umožní účastnit se zadávacího řízení pouze dodavateli na chráněném trhu práce podle zákona o zaměstnanosti.

Co přinesl rok 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost dílčí novela shora uvedeného zákona (zákonem č. 543/2020 Sb.). Vložila do § 6 odst. 4 pro veřejné zadavatele novou povinnost. Za předpokladu, že je to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné, dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací.

Nové zásady

Tyto nové zásady tedy shora uvedené možnosti podpořit ve veřejných zakázkách sociální aspekty výrazně posilují. Je však třeba dodat, že zadavatel musí vždy tyto nové zásady aplikovat v kontextu ostatní zásad a principů 3E (účelnost, efektivnost a hospodárnost). Její uplatnění, jak bylo shora řečeno, musí být možné vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky.

Je na zadavateli, aby vyhodnotil, které sociální a/nebo environmentální aspekty, případně inovace, budou v té které zakázce efektivní, přiměřené a nebudou porušovat další zásady a principy (hospodárnost, nediskriminaci apod.).

Uplatnění v praxi

V praxi se využívá v některých případech výhrada. Město Jičín tímto způsobem zadávalo zakázku na praní prádla pro svá sportovní zařízení, MPSV vyhradilo např. zakázku na zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení (viz případová studie).

„Poskytovatel je povinen zajistit, že nejméně 30 % osob z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na poskytování plnění dle této Smlouvy, pochází z řad osob se zdravotním postižením. Poskytovatel je povinen na základě žádosti Objednatele kdykoli prokázat splnění dané povinnosti s tím, že neplnění dané povinnosti je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy, vyjma odůvodněných objektivních případů uznaných Objednatelem.“ Porušení uvedené povinnosti je přitom pro účely smlouvy považováno za porušení podstatné.

Citace z případové studie viz výše, popsání zadávacích podmínek

Zvýhodnění chráněných dílen!

Důležitým aspektem je, že chráněná dílna musí být současně sociálním podnikem. K tomu je nutné splňovat rozpoznávací znaky pro integrační sociální podnik WISE. V takovém případě jsou možnosti jejich podpory, včetně příkladů z praxe, uvedeny zde. Snahou je podpořit zadavatele (firmy, instituce apod.) v tom, aby aspekty do zadávání zahrnuli. Pro zadavatele jsou připraveny textace, které po zvážení konkrétní zakázky a jejich přizpůsobení svým potřebám, mohou využít. Jakou váhu v rámci hodnotícího schématu zadavatel zvýhodnění sociálního podniku či jeho zapojení jako poddodavatele přidělí, je opět na posouzení zadavatele.

V praxi naší i některých dalších zadavatelů se dosud ponejvíce využívalo 20 – 30 % pro kritérium hodnocení – zapojení sociálního podniku. Například ve veřejné soutěži na provozovatele kantýny na MPSV nebo pro zapojení sociálních podniků do zajištění akcí typu konferencí apod.

Zdrojem je web SOVZ | Sociálně odpovědné veřejné zadávání, který je provozován v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek (reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727).

zveřejnit komentář