Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetové platformy https://chranenedilnyozp.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi prodávajícím a vámi jako kupujícím.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. S kým je smlouva uzavírána?

Smlouva není uzavírána s provozovatelem webového rozhraní, společností UnBounded, z. s., se sídlemPočernická 513/56, 108 00 Malešice – Praha 10, IČ: 06932461, DIČ: CZ06932461, spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 69996 (dále jen „ provozovatel“).

Smlouvu uzavíráte vždy s osobou, která je uvedena v objednávkovém formuláři jako prodávající. Identifikační údaje této osoby jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. V případě vašich pochybností o osobě prodávajícího kontaktujte provozovatele.

1.2. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou, popřípadě smlouvou o poskytování služeb nebo jinou obdobnou smlouvou (dále jen „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“) se prodávající zavazuje dodat vám zboží uvedené v objednávce (popřípadě poskytnout vám službu) a vy se zavazujete toto zboží převzít (umožnit poskytnutí služby) a zaplatit mu cenu zboží či služby. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí ze strany prodávajícího (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí Reklamačním řádem.

1.3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží či služby kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti vás a prodávajícího?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

– těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti;
– Reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží;
– podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní u konkrétního zboží či služby;
– objednávkovým formulářem a jeho přijetím;
– zvláštními obchodními podmínkami prodávajícího, pokud má prodávající tyto podmínky vytvořené a zveřejněné na webovém rozhraní;

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

– zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
– zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr vás a prodávajícího obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se vztahřídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Stanoví-li zvláštní obchodní podmínky prodávajícího něco jiného než tyto obchodní podmínky, použije se ustanovení zvláštních obchodních podmínek prodávajícího. Předchozí věta se neuplatní v případě, že by ustanovení zvláštních obchodních podmínek prodávajícího bylo pro vás, jako spotřebitele méně příznivé než ustanovení v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek je provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Obchodní podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek neinformuje jiným způsobem. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou .

2. SMLOUVA

2.1. Jak je uzavírána smlouva?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího. Upozorňujeme, že prezentace zboží či služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku .

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který webové rozhraní umožňuje. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje .

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné . O jejich změně bezodkladně informujte prodávajícího telefonicky či e-mailem.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží či služby, ohledně kterých nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že objednávka byla přijata a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás bude prodávající informovat.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky ze strany prodávajícího na vaši emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám prodávající zašle e-mailem nebo na vaši žádost vytiskne poštou. Při zasílání poštou vás může provozovatel či prodávající požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu jsou archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající vás na tuto skutečnost upozorní. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího.

V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat vám zboží nebo poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

Platba za zboží a služby je možná v Českých korunách (CZK).

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

– v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
– bezhotovostně před dodáním zboží nebo poskytnutím služby převodem na bankovní účet provozovatele (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Provozovatel je prodávajícím zmocněn k přijímání plateb za zboží či služby, které si od prodávajícího objednáte.

4.2. Kdy nastane splatnost ceny zboží nebo služby?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží nebo poskytnutím služby je cena splatná do pěti [A8] dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele.

4.3. Jak prodávající vystavuje daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Jak je posíláno zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou stanovené prodávajícím a jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.2. Kdy vám bude zboží dodáno?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci nemůže prodávající ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání kontaktujte prodávajícího, nikoliv provozovatele webového rozhraní.

Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do tří pracovních dnů od provedení objednávky.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží . Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním .

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním , jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

Pokud jste již uhradili cenu zboží má prodávající právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

5.5. Jakým způsobem jsou poskytovány služby?

Způsob poskytnutí služby je vždy uveden na webovém rozhraní. Nedohodnete-li se s prodávajícím na datu poskytnutí služby, bude vám služba poskytnuta, popřípadě začne být poskytována bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

Souhlasem s obchodními podmínkami udělujete svůj souhlas s poskytnutím služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Byla-li služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte právo od smlouvy odstoupit.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (v případě služeb do 14 dnů od uzavření smlouvy) ; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat přímo prodávajícímu, na jeho doručovací adresu prodávajícího nebo na adresu jeho sídla. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

6.3. Jakým způsobem vrátíte zboží?

Zboží jste povinni vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na jeho doručovací adresu, do jeho provozovny nebo na adresu sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, prodávající není povinen jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

– kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
– písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.4. Kdy dostanete zpět své peníze?

V případě, že odstoupíte od smlouvy prodávající vám vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že prodávající není oprávněn vrátit vám peníze dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste mu zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, provozovatel vám vrátí náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží .

Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým jste uhradili cenu (pokud do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte prodávajícímu a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou .

6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud prodávající zjistí, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte mu za toto snížení hodnoty zboží.

6.6. Lze odstoupit od smlouvy na výrobu zboží upraveného dle potřeb spotřebitele?

Upozorňujeme, že u zboží upraveného podle vašeho přání nebo pro vaši osobu není možné, v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

6.7. Kdy dále nelze odstoupit od smlouvy?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není dále možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
– o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

6.8. Kdy může odstoupit od kupní smlouvy prodávající?

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

– neobdržel od vás cenu zboží či služby v době splatnosti nebo jste nepřevzali zboží;
– zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
– plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude vás prodávající o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, bude vám přijatá částka vrácena do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého jste provedli úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění prodávající postupuje v souladu s Reklamačním řádem.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění mají prodávající k výkonu své činnosti?

K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, popřípadě jiného oprávnění, které je pro podnikání potřeba ve státě, ve kterém má prodávající sídlo.

8.2. Jak provozovatel vyřizuje stížnosti?

V případě, že máte stížnost vůči postupu prodávajícího, můžete kontaktovat provozovatele. Provozovatel stížnost prošetří a bude prodávajícího i vás kontaktovat s řešením. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní:www.coi.cz,www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Máte-li bydliště v jiném státě, máte právo obrátit se na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v tomto státě, popřípadě ve státě, kde má prodávající své sídlo (je-li v těchto státech možné řešit spor mimosoudně prostřednictvím orgánu, který je k tomuto řešení způsobilý).

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u prodávajícího zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 8. 2019