Etický kodex webu ChráněnéDílnyOZP.cz

Webová stránka ChraneneDilnyOZP.cz (dále pouze „web“) organizace Volnočasovky SPORT, z. s. a UnBounded, z. s. vznikla s cílem podpořit aktéry na chráněném trhu práce jako jsou zaměstnavatelé s více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu či osoby samostatně výdělečně činné se zdravotním postižením (dále „chráněné dílny“). Pro tyto aktéry lze považovat i sociální integrační podniky. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro poskytovatele služeb (chráněné dílny) i uživatele (potencionální zákazníky) pro prodej i nákup. Chráněné dílny potvrzují při vytvoření individuálního profilu, že se ztotožňují s tímto etickým kodexem. Etický kodex je soubor pravidel vyjadřujících cíle a hodnoty, které chtějí poskytovatelé služeb a produktů na webu sdílet a dodržovat.

Cíle

 • Podporovat činnosti prospívající společnosti, smysl pro sociální zodpovědnost na místní, regionální i celostátní úrovni.
 • Napomáhat růstu integračních sociálních podniků cestou rozvoje sociálních podniků jako celku a podpory těchto podniků.
 • Napomáhat rozvoji jedinců i organizací působících na chráněném trhu práce.

Podpora potencionálních zákazníků v hledání kvalitních služeb a produktů chráněných dílen a upozorňování na případné nekalé praktiky komerčních produktů a firem, které se pouze za chráněné dílny vydávají.

Hodnoty chráněných dílen

 • Provozovat činnosti prospívající osobám se zdravotním postižením, a tak i společnosti jako celku.
 • Vyvíjet svoji činnost v souladu s naplňováním cílů společenské prospěšnosti, podnikat na vlastní jméno vědomy si své vlastní zodpovědnosti. Nespojovat jméno svého podniku s jakoukoli komerční firmou, která získává nákupem od chráněné dílny výhody v tom, že dále „přeprodává“ produkty pod „značkou“ chráněná dílna, které však klamou potencionální zákazníky.
 • Podporovat místní a lokální spolupráci s dalšími organizacemi/podniky. Při své činnosti se snaží podporovat ochranu životního prostředí.
 • Vykonávat soustavnou ekonomickou aktivitu, nést ekonomická rizika a využívat vytvořený zisk přednostně pro další rozvoj integračního sociálního podniku nebo pro naplnění veřejných cílů.
 • Mít jasně a transparentně nastaveny principy řízení a kontroly podniku, při svých činnostech dodržovat zákony. Účetnictví podniku je vedeno podle zákonem stanovených pravidel a účetních standardů, s maximální transparentností finančních transakcí, s pravdivými, nezkreslenými, neúplnými či zamlčenými údaji.
 • Uplatňovat princip demokratického rozhodování uvnitř integračního sociálního podniku, rovné příležitosti a optimální pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance, s důrazem na spravedlivé odměňování, zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Důrazně odmítat účelové zaměstnávání založené pouze na možnosti čerpání příspěvků pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti bez skutečného zapojení člověka do výrobního procesu, bez konkrétní pracovní náplně a bez vytvoření standardních přijatelných podmínek pro jeho zaměstnání.
 • Usilovat o maximální možné dodržování smluv, plnění svých závazků, dodržování platební morálky.
 • Budovat korektní vztahy se svými zaměstnanci i uživateli (zákazníky) a odmítat jejich klamání. Důrazně dbát na kvalitu svých produktů a služeb s cílem zvyšování ochrany zájmů uživatelů (zákazníků).
 • Odmítat korupční jednání, netolerovat žádnou formu přímého či nepřímého korupčního jednání. Integrační sociální podnik ve všech svých vztazích jedná čestně a důvěryhodně, není vlastněn veřejnou ani soukromou institucí.
 • Moct poskytovat svým odběratelům náhradní plnění formou odebírání výrobků či služeb z chráněného trhu práce v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Důrazně odmítat spekulativní chování spočívající ve zneužívání této formy naplňování zákona.