Všeobecné provozní podmínky

UnBounded, z. s.
Počernická 513/56
Malešice (Praha 10)
108 00 Praha
Tel: +420 607 893 690
IČO: 06932461
Spisová značka: L 69996 vedená u Městského soudu v Praze

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Chranenedilnyozp.cz jsou místem, kde se mohou spojit Osoby poptávající služby (potencionální zákazníci = UŽIVATELÉ) s POSKYTOVATELI služeb zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.
 2. Každý uživatel je výhradně zodpovědný za výběr a ověření vhodného poskytovatele služeb a za dodržování všech platných zákonů. Poskytovatelé služeb nabízející svoje produkty a služby jsou zodpovědní za pravdivost údajů, které uvádějí ve svých profilech.
 3. Všeobecné provozní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů i poskytovatelů služeb využívající webové stránky provozovatele umístěné na adrese www.chranenedilnyozp.cz (dále také „www stránky“ nebo “webová stránka”) a další související právní vztahy.
 4. Znění provozních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat a to bez předchozího informování uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
II. DEFINICE POJMŮ
 1. PROVOZOVATEL internetového portálu ChraneneDilnyOZP.cz je nezisková organizace, blíže označená shora.
 2. POSKYTOVATEL služeb je chráněná dílna (zaměstnávající min. 50 % osob se zdravotním postižením) či přímo osoba se zdravotním postižením registrována na některém z účtů webových stránek www.chranenedilnyozp.cz.
 3. UŽIVATEL je jakýkoliv návštěvník webové stránky, který hledá pro sebe vhodnou službu či produkt.
 4. SLUŽBA znamená: Nabízená služba označená poskytovatelem služby jako „služba“.
 5. PRODUKT znamená: Nabízený produkt označený poskytovatelem jako „produkt“.
III. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě dobrovolné registrace uživatele i poskytovatele provedené na www stránkách mohou přistupovat do uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel vyhledávat poskytovatele služeb a produktů. Poskytovatel pak ze svého uživatelského rozhraní může reagovat na poptávky po službách a produktech.
 2. Před registrací se uživatel může přihlásit pomocí svého účtu na službě Facebook nebo google+ a odsouhlasit spojení tohoto účtu s www stránkami, čímž provozovateli uživatel uděluje právo nakládat s údaji uživatelova účtu na Facebooku nebo google+, ke kterým udělil přihlášením provozovateli oprávnění.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nový profil poskytovatele a jeho veškeré změny.
 4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Při porušení podmínek může provozovatel kdykoli zrušit či zablokovat uživatelský účet, smazat či upravit komentáře u uživatelů.
 6. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození dat. Poskytovatel nemá nárok vyžadovat jejich obnovu. Poskytovatel nemá nárok na náhradu za případné škody způsobené únikem informací z www stránek.
 8. Provozovatel nijak nekontroluje údaje jako například název organizace, adresa, a veškeré další údaje přímo či nepřímo vyplněné poskytovatelem. Provozovatel nemůže ručit za správnost a pravost těchto údajů a provozovatel se zříká veškeré odpovědnosti za tyto údaje. Dále provozovatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním těchto údajů na www stránkách a provozovatel neodpovídá za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které by mohlo být způsobeno uživatelem.
 9. Provozovatel ukládá informace nutné k provozu služby, například: zprávy odeslané mezi uživateli a poskytovateli, podrobnosti o domluvených podmínkách služeb apod. Následující informace mohou být veřejně viditelné: komentáře, profily poskytovatelů s údaji jako jsou fotografie, profilový text poskytovaných sociálních službách, počtu klientů, oblast kde působí.
 10. Provozovatel má právo využívat některé údaje přímo či nepřímo vyplněné poskytovatelem i uživatelem za účelem propagace www stránek.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou kontrolu údajů přímo či nepřímo vyplněných poskytovatelem a případné podložení jejich pravosti. V případě trvání pochybnosti o důvěryhodnosti či pravosti daných údajů, může provozovatel poskytovatele i uživatele zablokovat či smazat).
 12. Uživatelé smí používat www stránky provozovatele a veškeré získané údaje pouze za účelem nalezení požadované služby inzerované poskytovatelem služby. Jiné použití je provozovatelem zakázáno.
 13. Poskytovatelé smí používat www stránky provozovatele a veškeré získané údaje pouze pro záležitosti týkající se zprostředkování nabídky jejich služeb. Jiné použití je provozovatelem zakázáno.
 14. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb www stránek kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.
 15. Poskytovatel služeb bere na vědomí, že www stránky provozovatele umožní zákazníkům komentovat a hodnotit službu jím poskytnutou.
IV. DOMLOUVÁNÍ UŽIVATELŮ NA zprostředkování služeb
 1. Uživatel i poskytovatel služeb berou na vědomí, že jim provozovatel portálu pouze umožňuje prezentování svých služeb a uživatelům je vyhledávat a kontaktovat.
 2. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za samotný výkon služby či jakékoliv následky z ní vyplývající. Dohoda na službě je vždy vztahem pouze mezi poskytovatelem a uživatelem, provozovatel se na ní nijak nepodílí.
 3. Provozovatel nijak poskytovatele nezaměstnává a nekontroluje jejich způsobilost k poskytování služeb. Výběr a finální posouzení poskytovatele a jeho služeb je vždy na zodpovědnosti uživatele.
 4. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena a stává se závaznou přijetím nabídky poskytovatele uživatelem postupem vyznačeným na www stránkách.
 5. Uživatelům se doporučuje si před samotnou službou ověřit poskytovatele prostřednictvím jeho informací v profilu. Chranenedilnyozp.cz nenesou právní zodpovědnost za jakékoli ověření správnosti údajů.
 6. Poskytovatel se zavazuje vykonávat zprostředkovanou službu s největší možnou úrovní kvality a dodržovat předem sjednané podmínky, udržovat svůj profil aktuální včetně uvedených kontaktních údajů (telefon, e-mail). Poskytovatel se zavazuje vykonávat v rámci své služby pouze činnosti, s ní bezprostředně spojené.
 7. Uživatelé musí vyřešit případné spory týkající se poskytnutí služby.
V.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
  • jméno a příjmení,
  • uživatelské jméno,
  • adresa elektronické pošty,
  • údaje poskytnuté účtem facebooku,
  • případně další údaje zadané uživatelem,

u Poskytovatele navíc:

  • počet osob se zdravotním postiženým, které zaměstnává,
  • profilový text o jejich službách
  • ceny služeb a jejich rozsah,
  • fotografie nahrány poskytovatelem (fotky produktů, služeb apod.)

V případě ověření návštěvou poskytovatele krátké informace o průběhu.

Data z profilu chranenedilnyozp.cz mohou být použity k reklamním účelům na www stránkách či při propagaci třetích stran.

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 1. Poskytovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi poskytovatelem a uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi uživateli navzájem ze zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.
 2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 3. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že za účelem domluvení služby jsou některé údaje předávány mezi poskytovatelem a uživatelem.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace uživatele a bezpečnostní dobu následujících 12 měsíců. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Bezpečnostní doba slouží k dohledání dat při případném sporu účastníků o poskytované službě.
 5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 7. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 8. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel nebo zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Nevyhoví-li provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
VI.  BEZPEČNOST
 1. Uživatelé ani poskytovatelé nesmějí shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů a poskytovatelů, nebo jinak získávat přístup k chranenedilnyozp.cz, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
 2. Provozovatel, poskytovatel i uživatel jsou povinni nesdělovat své přístupové údaje nikomu dalšímu ani se nesnaží získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 3. Uživatel ani poskytovatel nemají právo používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití odpovídajících omezení podle věku.
 4. Uživatel ani poskytovatel nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled webové stránky, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce webové stránky.
 5. Uživatel i poskytovatel se zavazují, že nebudou využívat webovou stránku k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
VII.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
V Praze dne 25. 6. 2017