Zvýhodnění chráněného trhu práce při soutěži o veřejné zakázky

Zvýhodnění chráněného trhu práce při soutěži o veřejné zakázky

Zvýhodnění chráněného trhu práce při soutěži o veřejné zakázky vzniklo z iniciativy MPSV. Vzhledem k tomu, že jsou v ČR vyhlašovány veřejné zakázky až v hodnotě 550 mld. Kč, znamenají výrazný potenciál pro podporu různých aktérů na trhu práce. Z obcí, měst, krajů, ale i specializovaných zájmových institucí (profesní komory, vysoké školy apod.) mohou nakupovat služby a produkty, které jsou zafinancovány v rámci „veřejného zájmu“. Veřejné zakázky mohou být důležitým prostorem pro sociální podniky i aktéry na trhu práce, protože ztělesňují právě aspekt společenské odpovědnosti, a proto mohou být vhodnými dodavateli.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou vždy zadávány s důrazem na jejich ekonomickou efektivitu (tzn. cenu produktů a služeb). Zadavatelé však mohou zvýhodňovat potencionální dodavatele na základě jejich společenské prospěšnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. V české legislativě sice přesné vymezení není popsáno, lze však využít následující:

„Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.“

(Společenská odpovědnost a veřejné zakázky, MPSV, s. 11, 2018)

Způsoby zohlednění zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením

Výhrada veřejné zakázky (§ 38 zákona č. 134/32016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZZVZ). Zadavatel může zúžit trh dodavatelů veřejné zakázky na okruh zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci jsou nejméně z 50 % tvořeni OZP (mimo jiné mohou nabízet náhradní plnění). Vyhradí-li si toto zadavatel v zadávací dokumentaci, mohou se zadávacího řízení účastnit pouze takovíto dodavatelé. Jiní dodavatelé v takovémto zadávacím řízení nemohou uspět – i kdyby si jako poddodavatele vybrali korporaci, která uvedenou podmínku splňuje.

Zadavatel může vyhradit i podmínku zakázky na sociální podnik. V tomto případě, vzhledem k tomu, že zákon k sociálnímu podnikání stále chybí, musí zadavatel vydefinovat hodnotící kritéria posuzování.

Další možností zadavatele, jak podpořit při zadávání veřejných zakázek třeba právě zaměstnavatele OZP, je vytvoření „doplňujících požadavků“. Těmito požadavky může být např.  zapojení některé z obtížněji uplatnitelných skupin na trhu práce a to v počtu x hodin za týden. Zaměstnat tyto osoby může sám nebo prostřednictvím tzv. subdodavatele (např. firma staví dům, ale najme některou chráněnou dílnu na dílčí práce).

Varianty možného „zvýhodnění“

Zadavatelé mohou zvolit z těchto variant:

  • 3a) zvláštní podmínka (§ 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ), která je pro dodavatele závazná (pokud ji nesplní, je velmi pravděpodobné, že zakázku nevyhrají),
  • 3b) hodnotící kritérium (§ 116 odst. 2 písm. d) ZZVZ), které pro dodavatele znamená, že v případě nesplnění nedostane určité bodové hodnocení, riskuje tedy neúspěch v získání veřejné zakázky.

Zaměstnavatelé OZP jako dodavatelé veřejných zakázek

Z výše uvedeného vyplývá, že potenciálem zaměstnavatelů OZP je získávání veřejných zakázek a to díky kvalitním službám a produktům, které nabízejí. Tyto zakázky jsou dostupné ve věstníku veřejných zakázek.

zveřejnit komentář