Dodavatelem náhradního plnění v roce 2020

Číslice symbolizující rok 2020

Dodavatelem náhradního plnění v roce 2020

Dodavatelem náhradního plnění se můžete stát i v roce 2020. Vypadá to, že kromě nového portálu, do něhož se v současné době musejí aktéři na chráněném trhu registrovat, zákonodárci snad změny nechystají. I tak si dovolíme dosavadní informace shrnout.

Říká se, že začít s podnikáním je složité…ale kdo si to chce ještě ztížit, začne se sociálním podnikáním!

Dodavatelé náhradního plnění jsou totiž často i sociální podnikatelé, pro které je kromě roviny zisku i velmi důležitý sociální dopad. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je tedy jedním z témat a tyto podniky se označují jako integrační. Stát se rozhodl tyto firmy podporovat prostřednictvím chráněného trhu práce a možnosti stát se dodavateli náhradního plnění.

Koho označujeme za dodavatele

Dodavatelem náhradního plnění jsou organizace, které mají s úřadem práce uzavřenou Dohodu o uznání. Dodavatelem se může stát zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením (dále OZP), což musí doložit alespoň čtvrtletním fungováním před podáním žádosti o uznání. Mimo firem se dodavateli mohou stát i živnostníci OZP (těmi se však hlouběji zabýváme na webové stránce www.chraneneTrhPrace.cz).

Co musí splňovat:

  • Minimálně 3 měsíce před podáním žádosti o uznání musí zaměstnávat OZP a to v poměru více než 50% ku celkovému počtu zaměstnanců (je třeba doložit, pokud zaměstnává déle než 3 měsíce před podáním, musíte doložit i tuto dobu).
  • Ke dni podání není pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu spojený s poskytováním příspěvku podpory zaměstnávání OZP.
  • Není v likvidaci ani mu nebyla zamítnuta insolvence z důvodu, že by majetek nedostačoval k pokrytí nákladů.

Kde se žádá:

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.  Uzavírá se na 3 roky.

Proč se stát dodavatelem náhradního plnění

Díky zaměstnávání OZP získáte skvělé zaměstnance, kteří však potřebují jako všichni ostatní i individuální přístup. Stát na to myslí, a proto nabízí firmám, kteří s nimi mají uzavřenou Dohodu o uznání následující benefity:

  • Dodávat tzv. náhradní plnění, které využívají firmy komerčního charakteru. Plyne jim totiž často povinnost, že na 25 zaměstnanců by měli zaměstnávat alespoň jednu OZP. Pokud tuto podmínku neplní, mohou ji „nahradit“ nákupem služeb a produktů od aktérů z chráněného trhu práce.
  • Nárok na čerpání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Jedná se o příspěvek na mzdu až ve výši 75 % (jedná se o pracovně-právní vztahy na Dohody o pracovní činnosti nebo Hlavní pracovní úvazky). U osob pobírající invalidní důchod to může být maximálně 12 800 Kč a u osob se zdravotním znevýhodněním 5 000 Kč.
  • Dále lze žádat o další navýšení příspěvků z důvodu zaměstnávání pracovních asistentů, nákladů na dopravu zaměstnanců OZP, přizpůsobení pracovního místa (nákup softwaru, bezbariérovost apod.).
Společná schůzka u stolu, kde se domlouvají lidé na tom, jak budou spolupracovat.
Získat státní podporu může být výhodné.

Díky podpoře státu můžete pro svoje podnikání získat lepší podmínky a vytvořit pro své zaměstnance prostředí, ve kterém budou produktivnější. Chráněný trh práce je unikátní v tom, že kombinuje prvky ziskového i neziskové sektoru, identifikuje problémy ve společnosti a jsou schopné nalézt optimální řešení „na míru“. Využít možnosti nechat se podpořit k tomu, abychom mohli dát příležitost lidem, kteří je mají omezené, se vyplatí.

Pokud chcete poradit s tím, jak se stát dodavatelem náhradního plnění nebo obecně zvýšit povědomí o službách a produktech vaší chráněné dílny, napište nám na [email protected]. Společně určitě něco vymyslíme!

zveřejnit komentář