Poskytovatel náhradního plnění (před novelou zákona o zaměstnanosti z 1. 1. 2018)

Poskytovatel náhradního plnění (před novelou zákona o zaměstnanosti z 1. 1. 2018)

Poskytovatelem náhradního plnění jsou firmy, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním postižením samostatně výdělečně činné. Poskytování náhradního plnění je jedna z možností pro firmy, jak splnit zákonnou povinnost a zároveň podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možná i proto je to jedna z nejčastějších otázek objevujících se na našem chatu nebo e-mailu. Aktuální zákonnou povinnost po 1. 1. 2018 najdete v článku Změny v zaměstnávání OZP přináší i rok 2018. 

„Co musím splňovat, abych mohl být poskytovatelem náhradního plnění?“. S tím ruku v ruce vyvstává další důležitá otázka: „Proč chci být vlastně poskytovatelem náhradního plnění?“

Tomuto zamyšlení se věnujeme i v článku Není wise jako WISE.

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

Osoby se zdravotním postižením mají dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nárok na zvýšenou ochranu na trhu práce. Podle orgánu sociálního zabezpečení jsou jimi uznány osoby (§67):

  • invalidní ve III. stupni,
  • invalidní ve II. a I. stupni,
  • osoby zdravotně znevýhodněny (jedná se o dlouhodobé omezení delšího než 1 rok vlivem nepříznivého zdravotního stavu).

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením máte nárok na podporu od Úřadu práce prostřednictvím zřizování chráněného pracovního místa.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo (§75) je zřízeno zaměstnavatelem na základě smlouvy s příslušným Úřadem práce, na základě čehož máte nárok i na finanční příspěvek. Dohoda se uzavírá na 3 roky, po jejichž dobu je povinný zaměstnavatel pracovní místo provozovat. Chráněných pracovních míst (dále CHPM) může zaměstnavatel samozřejmě zřídit více od čehož se dále odvíjí i výše příspěvku.

Dohodu o zřízení CHPM může uzavřít s Úřadem práce i osoba se zdravotním postižením samostatně výdělečně činná. Formulář je dostupný zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.

Základní podmínkou je nemít záznamy na finančním a jiném úřadě o neplnění zákonných podmínek (dluhy na zdravotním a sociálním pojištěním apod.). Dle § 76 je možné získat i částečnou podporu na provozní náklady CHPM.

Více než 50 % osob zaměstnaných na CHPM

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na úhradu skutečně vynaložených nákladů na mzdy a platy ve výši 75 % pro osoby zaměstnané na pracovní poměr (podrobněji § 78). Příspěvek se poskytuje čtvrtletně a vždy zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele. O příspěvek se žádá příslušná krajská pobočka Úřadu práce – pro fyzické osoby v místě bydliště, pro právnické osoby v místě sídla firmy.

Tito zaměstnavatelé mohou (ale nemusejí!) poskytovat náhradní plnění v případě, že ve čtvrtletním přepočteném počtu zaměstnávají 50% osob se zdravotním postižením.

Dodavatelé náhradního plnění

Dodavatelem náhradního plnění se můžete stát až po roce vaší činnosti (tzn. po roce, kdy zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením na CHPM). Vychází to ze zákonu, který udává limit v jakém celkovém objemu je možné poskytnout výrobky a služby všem odběratelům.

„Tento limit se však vztahuje k přepočtenému počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v předchozím kalendářním roce. To znamená, že pokud dodavatel zahájil činnost ve sledovaném kalendářním roce, nemůže v tomto roce poskytovat výrobky nebo služby nebo zadávat zakázky pro účely plnění povinného podílu.“ (§ 81)

Povinnosti dodavatelů náhradního plnění:

  • přihlásit se do Evidence náhradního plnění spravované MPSV,
  • zaznamenávat veškeré odběry služeb a produktů (nejpozději 30 kalendářních od zaplacení odběratelem),
  • čtvrtletně zadávat přepočtený počet zaměstnanců za předchozí čtvrtletí.

Podtrženo, sečteno

Zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením mohou čerpat podporu z Úřadu práce. Můžete využít poradenství i finance, ale je třeba se poNapsaná hesla na papírcích a nalepená na plošeradit na příslušném Úřadu práce a najít si maximum dostupných informací.

Podstatou však stále je, že zaměstnanci se zdravotním postižením mohou vytvářet kvalitní produkty a nabízet konkurenceschopné služby. Zdá se vám to povědomé? Ještě aby ne, však uplatnění nejenom na trhu práce je jedním z cílů, jež řeší většina z nás. A vztahuje se k němu spousta úskalí, ale i radosti z dobře vykonané práce…

zveřejnit komentář