Změny v zaměstnávání OZP přináší i rok 2018

Dívka studující zákon v roce 2018

Změny v zaměstnávání OZP přináší i rok 2018

Změny v zaměstnávání OZP přináší i rok 2018. Určitě myslíte na oslavy Nového roku a předsevzetí, které si dáte. Jedním z nich může být jako každý rok, sledování aktuálních změn v zákonech a vyhláškách. Víte, že rozlišujeme zaměstnávání na volném a chráněném trhu práce? Jaké příspěvky je možné žádat a kdo se může stát zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, tak nejenom toho se týká novela zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Chráněný versus volný trh práce

Do 31. 12. 2017 nebyly tyto pojmy rozlišovány v rámci zákona o zaměstnanosti, změna je však život. „Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa“ nebo „příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa“  mohly být přiznány i zaměstnavateli s méně než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu (tzn. pro zaměstnavatele na volném trhu práce).

S novelou přišly změny v těchto názvech:

Do 31. 12. 2017 Změny od 1. 1. 2018
„příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa „příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením„.
„příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa „příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

Pojem chráněný trh práce tedy bude používán výhradně v souvislosti se zaměstnáváním více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, se kterým má Úřad práce ČR
uzavřenu účinnou písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Možnosti získání příspěvků zaměstnavatelů OZP na volném i chráněném trhu práce

Příspěvek Zaměstnavatel na volném trhu práce (méně než 50 % OZP) Zaměstnavatel na chráněném trhu práce (více než 50 % OZP)
ustanovení § 75 zákona o zaměstnanosti – příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP ANO ANO
ustanovení § 76 zákona o zaměstnanosti – příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením ANO NE (nelze, aby byl souběh tohoto příspěvku s příspěvkem na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce)
Ustanovení § 78a zákona o zaměstnanosti – příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce NE (určen pouze pro chráněný trh práce) ANO

Zdroj: MPSV

Změna příspěvku na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením znamená, že již nebudou sledovány tyto podmínky splnění: vyloučení srážek ze mzdy, vyloučení trestního stíhání, uložení pokuty za přestupek na úseku zaměstnanosti, opakované podání stížnosti a posuzování přínosu pro zaměstnávání OZP. Na příspěvek není právní nárok. Spádový Úřad práce rozhoduje o přiznání příspěvku. Vyhodnocuje situaci na regionálním trhu práce a aktuální možnosti uplatnitelnosti konkrétní osoby se zdravotním postižením.

Velkou změnou je i varianta získat příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP – bez nutnosti uzavírat dohodu o uznání zaměstnavatele. Zjednodušení by mělo vést k podpoře zaměstnávání právě na volném trhu práce.

Subjekty působící na chráněném trhu práce

Dohoda o uznání zaměstnavatele  je uzavírána v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Tato dohoda vymezuje subjekty působící na chráněném trhu práce.

Vybrané podmínky pro uzavření dohody jsou obdobné pro zřizování chráněných pracovních míst tzn.:

  • Zaměstnavatel zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců.
  • Zaměstnavatel není v likvidaci.
  • Zaměstnavatel ke dni podání není pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu OZP.
  • V období za posledních 12 měsíců vyplácel mzdu nejméně 80 % zaměstnanců se zdravotním postižením a to na účet nebo poštovní poukázkou. Ve stejném časovém horizontu zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou OZP na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm.

Celkové podmínky a povinné náležitosti jsou dostupné na portále MPSV.

Dohoda o uznání se uzavírá na dobu 3 let. V případě opětovného uzavření dohody o uznání je tato uzavírána na dobu neurčitou. Za opětovné uzavření dohody o uznání je považován takový postup, kdy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí účinnosti dohody o uznání uzavřené na dobu 3 let zaměstnavatel opětovně požádá o její uzavření.

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání OZP:

Novela zákona má vliv i na oblast plnění povinného podílu zaměstnávání OZP. Otevřela otázku podpory chráněného a volného trhu práce, a proto více specifikovala její možnosti.

Poskytovat náhradní plnění bude umožněno pouze těm dodavatelům, kteří mají uzavřenou s Úřadem práce ČR dohodu o uznání s výjimkou osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením. Díky povinnosti oprávněných povinností být evidován v elektronické evidenci provozované MPSV, vznikl veřejně přístupný seznam v němž mohou organizace najít dodavatele náhradního plnění.

Od 1. 1. 2018 dochází ke snížení limitu dodavatele náhradního plnění z 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí  čtvrtletí předcházejícího roku za každou osobu se zdravotním postižením na 28 násobek.

Krůček po krůčku?

Postupné změny nejsou s největší pravděpodobností náhodné. Již od poloviny roku 2017 je ÚP ČR realizován systémový projekt „Rozvoj systémů podpory zaměstnávání OZP na volném trhu práce“, jehož cílem je až do roku 2021 (zdroj Hospodářská komora ČR) :

  • Zkvalitnění systematické podpory a poradenství OZP při hledání a změně práce
  • Rozvoj a využití spolupráce zainteresovaných subjektů (zdravotnictví, školy, zaměstnavatelé, poskytovatelé služeb včetně neziskových organizací)
  • Posílení pozic specialistů a jejich komplexní příprava pro tuto úlohu

Novela nám přibližuje, co přinesou koncepční změny v roce 2018. Tak jako každý z nás plánujeme kroky dopředu. A co nám nakonec přinesou, tak to můžeme stále jen hádat…

zveřejnit komentář